На 13.02.2020 г., Сигнализация ООД стартира изпълнението на проект  “Подобряване на производствения капацитет на Сигнализация ООД”, Договор № BG16RFOP002-2.040-1607-C01.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП; Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет в МСП;.

Проектът е пряко насочен към повишаване на конкурентноспосбността на „Сигнализация” ООД чрез подобряване на капацитета за растеж, ефективно и ефикасно използване на факторите на производство. Специфичната цел на проекта е Повишаване на производствения капацитет – инвестиционната подкрепа ще доведе до разширяване и подобряване на производствения капацитет на „Сигнализация” ООД, оптимизиране на производствените вериги и намаляване на производствените разходи и себестойност, както и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на ново, високотехнологично оборудване, което ще увеличи капацитета на фирмата. Подобреното качеството на произвежданите продукти ще позволи излизането на дружеството на нови пазари в чужбина. 

Проектното изпълнение ще се реализира в рамките на 12 месеца в периода 13.02.2020 – 13.02.2021 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 743 606.56 лв., от които 423 483.94 лв. европейско и 74 732.46 лв. национално съфинансиране.

0

Start typing and press Enter to search